TROEZEN MEMORIAL

Garden of Heroes of the Third National Assembly, Troezen -GR
Κήπος ηρώων της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, Τροιζήνα

Architects: Panos Dragonas, Varvara Christopoulou
Αρχιτέκτονες: Πάνος Δραγώνας, Βαρβάρα Χριστοπούλου  

Άποψη του χώρου μνήμης προς τον οικισμό της Τροιζήνας / View of the memorial towards the village of Troezen

The Third National Assembly took place in Troezen from 19 March to 5 May 1827. A new memorial is going to be created on the borders of the village, between small olive groves, plane trees and fruit trees, overlooking the Aderes Mountains. In addition to its symbolic role, the Garden of Heroes will be used once a year during the annual celebration of the Third National Assembly's anniversary.
Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση έλαβε χώρα στην Τροιζήνα από τις 19 Μαρτίου έως τις 5 Μαΐου 1827. Ένας νέος χώρος μνήμης πρόκειται να δημιουργηθεί στα όρια του οικισμού της Τροιζήνας, ανάμεσα σε μικρούς ελαιώνες, πλατάνια και οπωροφόρα δέντρα, με θέα προς την οροσειρά των Αδερών. Πέρα από τον συμβολικό του ρόλο, ο Κήπος Ηρώων θα χρησιμοποιείται μία φορά τον χρόνο κατά τον ετήσιο εορτασμό της επετείου της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης.

To Θέατρο του Διονύσου ως ερείπιο στις αρχές του εικοστού αιώνα / Theatre of Dionysus as a ruin during early 20th century Γενική άποψη του Κήπου Ηρώων της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα / View of the Garden of Heroes of the Third National Assembly in Troezen

The design of the memorial is based on the typology of an ancient Greek theater adapted to the natural terrain of the land. This layout is evocative of the event of the assembly and implies the equal participation of its members. The ancient theater is an element of Greek identity not only as an architectural type but also as an archaeological ruin. The theater is a characteristic element of ancient Greek architecture which revives in modern history. Moreover, the image of a ruined theater is related to the period of the discovery of the antiquities and the connection of the new Greek nation with the ancient civilization. The ruins are of particular symbolic value in times of crisis as they allow diverse interpretations and create opportunities for self-reflection on history.
Η οργάνωση του χώρου έχει ως βάση την τυπολογία ενός αρχαίου θεάτρου που προσαρμόζεται στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Η συγκεκριμένη διάταξη παραπέμπει στο γεγονός της συνέλευσης και της ισότιμης παρουσίας των συμμετεχόντων. Το αρχαίο θέατρο αποτελεί στοιχείο ελληνικής ταυτότητας όχι μόνο ως αρχιτεκτονικός τύπος αλλά και ως αρχαιολογικό ερείπιο. Το θέατρο αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής το οποίο αναβιώνει κατά τη νεότερη ιστορία. Ταυτόχρονα η εικόνα ενός ερειπωμένου θέατρου συνδέεται με την περίοδο ανακάλυψης των αρχαιοτήτων και της σύνδεσης του νέου Ελληνικού έθνους με τον αρχαίο πολιτισμό. Τα ερείπια αποκτούν ιδιαίτερη συμβολική αξία σε περιόδους κρίσης καθώς επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες και προσφέρουν αφορμές αναστοχασμού της ιστορίας.

Διαγράμματα συνθετικής ιδέας χώρου μνήμης για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα / Design concept diagrams for the Third National Assembly Memorial in Troezen

The design concept originates from the primary type of a Greek theatre that assimilates elements from the long process of decay. The ruinous condition is not approached as an image, as in the picturesque aesthetics, but focuses on the structural distortion of the architectural type, that is to say the degeneration of the architectural structure. The aim of the design is to create a new ruinous structure that arises from the deformation of the type and the recognition of the forces of time.
Βασική συνθετική πρόθεση είναι η δημιουργία μιας πρωτογενούς δομής θεάτρου η οποία αφομοιώνει στοιχεία από τη μακροχρόνια διαδικασία της ερείπωσης. Η ερειπιώδης κατάσταση δεν προσεγγίζεται εικονογραφικά, ως αισθητική του γραφικού, αλλά επικεντρώνεται στη δομική αλλοίωση του αρχιτεκτονικού τύπου, στη φθορά δηλαδή της αρχιτεκτονικής δομής. Στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία μιας νέας ερειπιώδους δομής η οποία αποτελεί προϊόν παραμόρφωσης του τύπου και αναγνώρισης των δυνάμεων του χρόνου.

Κάτοψη χώρου μνήμης για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα / Plan of the Third National Assembly Memorial in Troezen

The design of the memorial is based on the distortion of the circular structure of the ancient theater. The geometric perfection of concentric circles is negated as more centers are created instead of one. The vegetation intrudes into the cavea and creates successive zones of marble tiers with planted surfaces. The memory of the 173 participants in the Third National Assembly is honored by engraving their names on the horizontal marble surfaces of the stands.
Ο σχεδιασμός του χώρου επικεντρώνεται στην παραμόρφωση της κυκλικής δομής του αρχαίου θεάτρου. Η γεωμετρική τελειότητα των ομόκεντρων κύκλων αναιρείται καθώς αντί για ένα κέντρο δημιουργούνται περισσότερα. Η βλάστηση εισβάλει στο κοίλο δημιουργώντας εναλλαγές των μαρμάρινων κερκίδων με φυτεμένες επιφάνειες. Η μνήμη των 173 συμμετεχόντων στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση τιμάται με τη χάραξη των ονομάτων τους στις οριζόντιες μαρμάρινες επιφάνειες των κερκίδων.

Τα ονόματα των 173 συμμετεχόντων στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση χαράσσονται στις επιφάνειες των κερκίδων / The names of the 173 participants in the Third National Assembly are engraved on the surfaces of the stands Άποψη του Κήπου Ηρώων της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης από τον δρόμο / View of the Garden of Heroes of the Third National Assembly from the street