DAYLIGHTING ILISSOS

Regeneration of Ilissos river, Athens -GR
Αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού Ιλισού

Participating project in the Athens9 architectural network, 2006-7
Συμμετοχή στο δίκτυο αρχιτεκτόνων Athens9, 2006-7

Architects: Panos Dragonas, Varvara Christopoulou
Αρχιτέκτονες: Πάνος Δραγώνας, Βαρβάρα Χριστοπούλου
Workshop participants: Manos Gogoulis, Dimitra Kalasounta, Petros Boskos, Marios Botis, Maria Paneta, Loukas Spathis, Marina Symeonidou
Συμμετέχοντες στο εργαστήριο: Μάνος Γωγούλης, Δήμητρα Καλασούντα, Πέτρος Μπόσκος, Μάριος Μπότης, Μαρία Πανέτα, Λουκάς Σπάθης, Μαρίνα Συμεωνίδου.  

Αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού Ιλισού, Αθήνα / Regeneration of Ilissos river, Athens

This project is part of a design research in new strategies of water management and the enhancement of water resources in Athens.
In the coming decades, Athens should reconsider basic infrastructure networks, such as automobile traffic and storm water runoff. The strategy for vehicular traffic includes new pedestrian streets and the undergrounding of main roads. The policy for water management includes the collection of rainwater from the collecting system in old riverbed streams that come back to daylight. Biological treatment process takes place in open public spaces, before the water is collected in the new riverbed. The water that is collected from the streets and rooftops is concentrated in artificial ponds where sun, air and bacteria decompose the organic compounds.
Αντικείμενο σχεδιαστικής έρευνας είναι η μελέτη νέων τρόπων διαχείρισης και ανάδειξης των υδάτινων πόρων της Αθήνας.
Κατά τις προσεχείς δεκαετίες, η Αθήνα θα πρέπει να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό βασικών δικτύων υποδομής, όπως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και η απορροή των ομβρίων. Η στρατηγική για την κυκλοφορία των οχημάτων περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις και υπογειοποιήσεις βασικών οδικών αρτηριών. Η πολιτική για τη διαχείριση των υδάτων περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των βρόχινων όμβριων από τα δίκτυα αποχέτευσης στις κοίτες παλαιών χειμάρρων που έρχονται πάλι στο φως. Προτού συγκεντρωθεί το νερό στη νέα κοίτη, μεσολαβεί μια διαδικασία βιολογικού καθαρισμού σε ανοικτούς δημόσιους χώρους της πόλης. Το νερό το οποίο συλλέγεται από τα φρεάτια των δρόμων και τις ταράτσες των πολυκατοικιών συγκεντρώνεται σε τεχνητές λίμνες όπου με τη βοήθεια του ήλιου, του αέρα και βακτηρίων διασπώνται οι οργανικές ενώσεις.

Ως πρότυπη περιοχή παρέμβασης μελετήθηκε η ευρύτερη περιοχή του πάρκου της Ριζάρη / The surrounding park area of Rizari was studied as a model area of intervention Το νερό συγκεντρώνεται σε τεχνητές λίμνες / The water is concentrated in artificial ponds Το νερό συγκεντρώνεται σε τεχνητές λίμνες / The water is concentrated in artificial ponds

The surrounding park area of Rizari was studied as a model area of intervention. The new stream is designed as a complex network of public spaces, including footpaths, cycle routes, staging areas, extended green areas and flexible elements of urban furniture. A key feature of the network is the change of public spaces over time and, more specifically, the ability of the new riverbed to operate either flooded with water during the winter or dry during the summer months.
Ως πρότυπη περιοχή παρέμβασης μελετήθηκε η ευρύτερη περιοχή του πάρκου της Ριζάρη. Ο νέος χείμαρρος σχεδιάζεται ως ένα σύνθετο δίκτυο δημόσιων χώρων, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους, χώρους στάσης, πλούσιες φυτεύσεις και ευέλικτα στοιχεία αστικής επίπλωσης. Βασικό χαρακτηριστικό των νέων δημόσιων χώρων είναι η μεταβολή στο πέρασμα του χρόνου και, πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα της νέας κοίτης να λειτουργεί τόσο πλημμυρισμένη από νερό τον χειμώνα όσο και άνυδρη κατά τους θερινούς μήνες.

Γενική κάτοψη αποκατάστασης της κοίτης του Ιλισού στο πάρκο Ριζάρη / Site plan for the regeneration of Ilissos riverbed at Rizari park

The final stage of the project was completed during the "Athens Update" workshop in collaboration with students from the University of Patras.
Η τελική φάση της μελέτης ολοκληρώθηκε έγινε στα πλαίσια του εργαστηρίου Athens Update σε συνεργασία με ομάδα σπουδαστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το νερό συγκεντρώνεται σε τεχνητές λίμνες / The water is concentrated in artificial ponds

For more information on the project and the Athens9 network, you may visit: athens9.blogspot.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα και το δίκτυο Athens9, βλ. athens9.blogspot.gr.