SPARTA

New Archaeological Museum, Sparta -GR
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Participation in architectural competition, 2019
Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, 2019

Architects: Varvara Christopoulou, Panos Dragonas, Lefteris Michaloutsos, Agapi Proimou
Αρχιτέκτονες: Πάνος Δραγώνας, Λευτέρης Μιχαλούτσος, Αγάπη Πρωίμου, Βαρβάρα Χριστοπούλου
Associates: Constantinos Moustakis, Eirini Kapetana, Theodora Gelali, Ntenia Stathatou
Συνεργάτες: Κωνσταντίνος Μουστάκης, Ειρήνη Καπετανά, Θεοδώρα Γελάλη, Ντένια Σταθάτου Structural engineer: Manos Kyriazis
Στατική μελέτη: Μάνος Κυριαζής
 

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείου Σπάρτης / New Archaeological Museum, Sparta

The architectural project for the New Archaeological Museum of Sparta (NAMS) adopts principles of industrial architecture both in the structure of the spaces and their morphology. The layout follows the rational grid of the old industrial complex in order to create a flexible building complex, which allows for the adaptation of the plans until the finalization of the museological study and, in the future, after the completion of the project. At the same time, the space around the museum is designed as a landscape-in-motion as the recreation activities and the outdoor exhibition of mosaics unfold around the ongoing excavation research.
Η αρχιτεκτονική μελέτη για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης (ΝΑΜΣ) υιοθετεί αρχές βιομηχανικής αρχιτεκτονικής τόσο στη δομή διάρθρωσης των χώρων όσο και στη μορφολογία του νέου κτηριακού συγκροτήματος. Η οργάνωση των κατόψεων ακολουθεί τον ορθολογικό κάνναβο του παλαιού εργοστασίου της ΧΥΜΟΦΙΞ, ο οποίος επιτρέπει την αναπροσαρμογή των κατόψεων έως την οριστικοποίηση της μουσειολογικής μελέτης, αλλά και στο μέλλον και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα, ο χώρος που περιβάλλει το μουσείο διαμορφώνεται ως ένα μεταβλητό τοπίο καθώς οι χώροι αναψυχής και υπαίθριας έκθεσης ψηφιδωτών ξεδιπλώνονται γύρω από την εξελισσόμενη ανασκαφική έρευνα.

Site plan of the new archaeological museum of Sparta / Γενική κάτοψη νέου αρχαιολογικού μουσείου Σπάρτης The space around the museum unfolds around the ongoing excavation / O χώρος γύρω από το μουσείο ξεδιπλώνεται γύρω από την εξελισσόμενη ανασκαφή Design follows the geometry and the industrial character of the listed building / Ο σχεδιασμός ακολουθεί τη γεωμετρία του διατηρητέου βιομηχανικού κτηρίου

The NAMS building design is a composition of stereotomic volumes made of rough materials. The main lines and proportions are determined by the geometry and industrial character of the listed building while the morphology of its facades follows the architectural characteristics of the FIX factories.
Το κτήριο του ΝΑΜΣ διαμορφώνεται ως μια σύνθεση πρισματικών όγκων από αδρά υλικά. Οι βασικές γραμμές και αναλογίες του προσδιορίζονται από τη γεωμετρία και τον βιομηχανικό χαρακτήρα του διατηρητέου κτηρίου ενώ η μορφολογία των όψεων ακολουθεί τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των εργοστασίων ΦΙΞ.

Circulation diagram of the Sparta archaeological museum / Διάγραμμα κυκλοφορίας νέου αρχαιολογικού μουσείου Σπάρτης

The building consists of three main parts: the preserved shell is a public free-access building that hosts the visitor service activities; the two lower floors of the extension include the warehouses, laboratories and administrative - scientific support offices; while the highest level of the new building houses the permanent exhibition. The concrete coffered ceiling which spans the entire exhibition space is extended over the listed building connecting thus the old building with its extension. In addition to the above, the in-between space of the central entrance articulates both functionally and symbolically the three main parts of the NAMS.
Το κτήριο διαρθρώνεται σε τρία κύρια μέρη: το διατηρητέο κέλυφος διαμορφώνεται ως δημόσιο κτήριο ελεύθερης πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί τις δραστηριότητες εξυπηρέτησης επισκεπτών· οι δύο χαμηλότεροι όροφοι της επέκτασης περιλαμβάνουν τις αποθήκες, τα εργαστήρια και τα γραφεία διοικητικής - επιστημονικής υποστήριξης· ενώ στο ανώτερο επίπεδο ξεδιπλώνεται ο χώρος της μόνιμης έκθεσης. Η διάτρητη «σχάρα» της οροφής του εκθεσιακού χώρου επεκτείνεται πάνω από το δώμα του διατηρητέου συνδέοντας το παλαιό κτήριο με την επέκταση του. Η διάταξη συμπληρώνεται από τον ενδιάμεσο χώρο της κεντρικής εισόδου που αρθρώνει τόσο λειτουργικά όσο και συμβολικά τα τρία κύρια μέρη του ΝΑΜΣ.

Τhe highest level of the new building houses the permanent exhibition / Στο ανώτερο επίπεδο φιλοξενείται ο χώρος της μόνιμης έκθεσης Τhe visitors admire the exhibits under the light in which they were created / Οι επισκέπτες θαυμάζουν τα εκθέματα κάτω κάτω από το φως στο οποίο δημιουργήθηκαν

The connection between the NAMS and its locus is defined by the direct view to the historical landscape of Laconia and the natural light of the place. The building composition reveals different views of the surrounding landscape, while the museum design gives visitors the opportunity to admire the exhibits under the light in which they were created.
Η σχέση του ΝΑΜΣ με τον τόπο καθορίζεται από την άμεση θέα προς το ιστορικό τοπίο της Λακωνίας αλλά και από το ιδιαίτερο φως της περιοχής. Η σύνθεση των κτηριακών όγκων διαμορφώνει διαφορετικά σημεία θέασης προς το γύρω περιβάλλον, ενώ ο σχεδιασμός του χώρου δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν τα εκθέματα κάτω κάτω από το φως στο οποίο δημιουργήθηκαν.

The in-between space of the entrance articulates the three parts of the museum / Ο ενδιάμεσος χώρος της κεντρικής εισόδου αρθρώνει τα τρία μέρη του μουσείου The building follows the industrial characteristics and the morphology of the FIX factories / Το κτήριο ακολουθεί τον βιομηχανικό χαρακτήρα και τη μορφολογία των εργοστασίων ΦΙΞ